Perquè utilitzar la Biomassa?

El concepte de biomassa és molt extens i comprèn tot tipus de matèria orgànica, tant d’origen vegetal com animal, i està formada gràcies a la fotosíntesi directament (com els vegetals) o indirectament (per la digestió dels vegetals).
La biomassa està formada per llenya, arbustos, residus forestals, restes de poda, residus agrícoles com la palla, residus d’indústries fusteres, papereres i agroalimentàries, fems, residus d’explotacions agroramaderes, residus sòlids urbans i aigües residuals urbanes entre d’altres.  La major part d’aquests components, per no dir la totalitat, pot utilitzar com a combustible, ja sigui de forma directa (cremant) o transformant-a altres formes de combustible com biogàs o biocombustibles.

Utilitzar la biomassa com a combustible és un recurs renovable ja que es produeix a la mateixa velocitat del consum, sempre que el consum sigui controlat i s’eviti la sobreexplotació dels recursos naturals.

A diferència dels combustibles fòssils, la biomassa és respectuosa amb el medi ambient, ja que no emet gasos d’efecte hivernacle de forma incontrolada.

Quan es combustiona, la biomassa allibera CO2 a l’atmosfera, el mateix CO2 que va absorbir d’ella durant el seu creixement, si es tracta de matèria orgànica vegetal, o que van absorbir les plantes que va ingerir, si es tracta de matèria orgànica animal. Si es consumeix de manera sostenible, el cicle es tanca i el nivell de CO2 a l’atmosfera es manté constant, de manera que la seva utilització no contribueix a generar el canvi climàtic.

I no només això, sinó que amb el seu consum es substitueix el consum de combustibles fòssils, evitant així generar emissions que no formaven part de l’atmosfera anteriorment i que són causants del canvi climàtic.A més, emprar biomassa com a combustible és beneficiós per a l’entorn: elimina residus ajudant a disminuir el risc d’incendi i l’acumulació de deixalles, i tracta aigües residuals i purins que són font de contaminació del subsòl i d’aigües subterrànies.

Els pellets

Els pellets són residus procedents de neteges forestals i indústries de la fusta que són triturats i convertits a encenalls. Un cop assecats per a disminuir el nivell d’humitat i les possibles resines, són premsats en forma de petits cilindres.Els pellets són una aplicació evolucionada de la biomassa, són nets, de fàcil maneig, ocupen poc espai i permeten la capacitat de autoalimentar a les estufes que els utilitzen, funcionant així de forma autònoma durant hores. A més són molt ecològics, ja que donen utilitat a un residu i eviten la tala d’arbres per a la calefacció, com és el cas de la llenya.